Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de SketchUp cursussen van Koen Verzellenberg.


1. Koen Verzellenberg, ingeschreven bij de KVK onder nummer KvK 5226907, hierna te noemen Koen Verzellenberg heeft de volgende Algemene Voorwaarden opgesteld, waarmee de cursist(e) zich bij inschrijving akkoord verklaart:

2. Door middel van de inschrijving voor een cursus bij Koen Verzellenberg verklaart de inschrijver akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en verplicht hij/zij zich tot betaling van het cursusgeld.


3. Het cursusgeld wordt geheel bij vooruitbetaling voldaan, per bank-betaling op rekeningnummer NL47INGB0006013465 tnv Koen Verzellenberg
4. Bij niet betalen en/of niet nakomen van onderdelen uit deze overeenkomst, zal het verschuldigde cursusgeld direct en in haar geheel opeisbaar zijn.


5. Betaling, Rente en Incassokosten

Betaling van de door Koen Verzellenberg gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 5 % rente per maand, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens "het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

6. Na ontvangst van de betaling wordt de cursist definitief toegelaten tot de cursus.
Koen Verzellenberg behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de cursus te annuleren. Mocht de cursus zijn volgeboekt of worden geannuleerd dan volgen de volgende opties: ofwel - de inschrijver krijgt de mogelijkheid aangeboden in een volgende cyclus de cursus te volgen, ofwel de inschrijver krijgt het cursusgeld retour.
 De termijn voor retourbetaling is 2 weken.

7. Een cursistengroep bestaat uit maximaal 6-8 personen.


8. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus om welke reden dan ook blijft de betalingsverplichting tot het betalen van het volledige cursusgeld te allen tijde bestaan. Reeds betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.

9. De cursist is verplicht een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) af te sluiten. Koen Verzellenberg is niet aansprakelijk van schade die door de cursist is veroorzaakt en waardoor Koen Verzellenberg op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.


10. Koen Verzellenberg stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigingen van eigendommen van de cursist.


11. Indien de cursist de deelneming aan de cursus wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: annulering is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving en de cursist krijgt het cursusbedrag retour. Na 14 dagen wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. De termijn voor retourbetaling is 2 weken. 
Annuleringen dienen schriftelijk en aangetekend te worden verzonden aan het secretariaat te Marnixkade 112-3, 1015ZL Amsterdam. 
 
12.Koen Verzellenberg houdt zich het recht voor werk dat gemaakt is door de cursist tijdens de cursus te gebruiken voor (uitsluitend) promotionele doeleinden voor de Sketchup cursus website  van Koen Verzellenberg.

13. Voor computercursussen geldt; Neem je eigen laptop mee met het programma geinstalleerd, muismatje, verse batterijen voor je muis en eventueel verlengsnoer. 


14. Mocht de desbetreffende docent(e) ziek worden tijdens de cursusduur, wordt er een nieuwe datum afgesproken voor de in te halen lessen.


15. Lunch is inbegrepen bij de cursusprijs. 


16. Klachten kan men richten aan 
k.verzellenberg@xs4all.nl